Regulamin sklepu internetowego www.swiatzawieszek.pl obowiązujący od 01/02/2019 r.


§ 1 Definicje pojęć


Ilekroć w niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.swiatzawieszek.pl („Regulamin”) jest mowa o:

k.c. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;  

Kliencie lub zamiennie Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą (przedsiębiorca).

Koszyku – należy przez to rozumieć składnik Sklepu, który służy do określenia przez Klienta danych dot. zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy;  

Prawie autorskim – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Produkcie – zawieszka zapachowa dostępna w sklepie www.swiatzawieszek.pl

Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.swiatzawieszek.pl;

Stronach – należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie „Strony” zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;

Stronie www. – należy przez to rozumieć stronę www.swiatzawieszek.pl

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć „HENRY PARTNERS – Jakub Kubacki” z siedzibą w Sopocie, ul. Mikołaja Reja 13/15, lok. 719, posiadającym nr NIP 958 163 78 72, REGON 361589378, posługujący się dla potrzeb kontaktów z Klientami adresem poczty elektronicznej biuro@swiatzawieszek.pl

Towarze – należy przez to rozumieć zawieszki zapachowe lub inne towary dostępną na stronie www.swiatzawieszek.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupu Towarów od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.  
 2. Regulamin jest dostępny na stronie www.swiatzawieszek.pl/regulamin dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.  
 3. Zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu może dokonać Kupujący, który przed zakupem zarejestruje się w Sklepie lub który posiada tam już swoje konto. Istnieje również możliwość zamówienia produktów bez zakładania konta klienta.
 4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu na zakup Towaru oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje regulamin bez zastrzeżeń.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c. oraz Prawa autorskiego. 

§3. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na Towary.  

 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, Klient zamawia Towar za pośrednictwem Sklepu.
 2. Elektroniczny formularz zamówienia dostępny na Stronie www. określa dane wymagane do realizacji zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny. 
 3. Klient dokonuje zamówienia Towaru zaznaczając wybrany Towar za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie w samym koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zamówienia. Zastrzega się przy tym (patrz §5. Regulaminu), że przy każdym Towarze, oferowanym Klientowi w
 4. Po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia Klient winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi danymi, które tam wprowadził i kliknąć w rubryce „Kupuję i Płacę”. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza zamówienia system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania zamówienia.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, w terminie do 12 (dwunastu) godzin od momentu doręczenia zamówienia do Sprzedawcy w podany w pkt 4 powyżej sposób, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Klienta w jego treści podany, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, cenę, sposób płatności. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, ale przed dokonaniem płatności za jego przedmiot, Klient może jeszcze odstąpić od Umowy przesyłając informację „Rezygnuję z zamówienia” na adres: biuro@swiatzawieszek.pl z podaniem numeru swego zamówienia, nazwy Klienta i swojego adresu poczty elektronicznej.  
 6. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przesyłając – w miejsce potwierdzenia przyjęcia zamówienia – na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stosowną wiadomość. Jeżeli okazałoby się, że Klient dokonał już zapłaty, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.
 7. Płatność winna zostać dokonana on-line, chyba że Sprzedawca zaproponuje także inne formy płatności; metody płatności on-line określone zostały na stronie „koszyka”.
 8. Faktura VAT przesyłana jest na adres poczty elektronicznej i dane przedsiębiorcy wskazane w zamówieniu w terminie 48 godzin od opłacenia zamówienia.
 9. Płatności są obsługiwane przez:

spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.

– PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. 

§4. Cena  

 1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za zakup towaru jest podana na stronie Sklepu obok Towaru. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony. 
 2. Sprzedawca podaje na stronie Sklepu, stosownie do pkt 1 powyżej, cenę brutto, tj. cenę już uwzględniającą podatek od towarów i usług. 
 3. Klient dokonuje płatności stosownie do postanowień §3. Regulaminu. 
 4. W przypadku płatności online, jeżeli nie nastąpi ona w terminie 7 (siedem) dni od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, oznacza to, że zamówienie zostało anulowane przez Klienta i jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.  

§5. Licencja na korzystanie z Towaru.  

 1. Sprzedawca oświadcza, iż Towary, tj. kształty oraz wzory zawieszek, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, ze zm.), dalej jako Ustawa.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż:
  1. wyraża zgodę na wygenerowanie własnego wzoru / nadruku na kształty zawieszek, w jakim pierwotnie został zapisany utwór pod warunkiem, że kupujący posiada odpowiednie prawa autorskie do nadruku.
  1. Nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez klientów podczas tworzenia indywidualnych projektów zawieszek zapachowych.
  1. Klient zamawiający indywidualne wzory zawieszek bierze na siebie odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
 3. Udzielenie Licencji następuje bez ograniczenia co do terytorium, czasu, ilości egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:
  1. rozpowszechnianie i udostępnianie utworu online na Platformach sprzedażowych dla wszystkich bez ograniczeń,
  1. używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 4. Sprzedający oświadcza, że nie będzie korzystać względem Klienta z uprawień, o których mowa w art. 68 Ustawy (wypowiedzenie umowy licencyjnej).

§6. Rozwiązanie umowy  

 1. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia Sprzedawcy na Towar i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej „Umową”.
 2. Umowę można rozwiązać jedynie w czasie do 12 godzin od złożenia zamówienia oraz jego opłacenia. Po tym czasie zamówiony towar trafia na halę produkcyjną i anulacja zamówienia nie jest możliwa.
 3. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:
  1. Minęło 12 godzin od złożenia zamówienia.
  1. Towar został już wyprodukowany na zlecenie klienta.
  1. Towar został fizycznie odebrany od sprzedawcy, również przy pomocy osób trzecich.

§7. Reklamacje  

Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@swiatzawieszek.pl w przypadku:

 1. gdy produkt jest uszkodzony
  1. gdy klient otrzymał towar niezgodny z zamówieniem,  
  1. gdy produkt posiada wady produkcyjne.
 2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, reklamacja zostanie załatwiona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.  
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, obejmujące w szczególności utratę zysków, wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z błędów producenta Produktu.

§8. Postanowienia końcowe.  

 1. Umowa podlega prawu polskiemu.  
 2. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, stron www. i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego na Stronie www. Regulaminu. Wprowadzenie innych – aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu – form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie www.swiatzawieszek.pl informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.  
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z Towarów stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/02/2019 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.